Adria Mobil

Adria Adria Mobil jest jedną z wiodących europejskich firm sektora pojazdów rekreacyjnych i domów mobilnych.
Misja
Inspirujemy do niezapomnianych wrażeń ze spędzania wolnego czasu w ruchu.
Wizja
Tworzenie najbardziej pożądanych, zapadających w pamięć i zrównoważonych marek pojazdów rekreacyjnych.
CEL, WARTOŚCI I SPOSÓB POSTĘPOWANIA FIRMY
Wewnętrzne wartości i zachowania, które określają sposób prowadzenia przez nas działalności. Są to nasze zasady, które kształtują kulturę i klimat firmy oraz kierują zachowaniem i postawą kierownictwa i pracowników.
Cel
Dążenie do doskonałości
Jesteśmy liderami w zakresie koncepcji, pomysłów i produktów, stale dążąc do doskonałości.
Zorientowanie na klienta
W centrum naszych działań stawiamy klienta i jego wrażenia.
Duma z naszych produktów
Jesteśmy dumni z wszystkich naszych produktów i usług.
Wartości
Zaangażowanie
Nasi pracownicy i partnerzy są zaangażowani, odważni i odpowiedzialni.
Odpowiedzialność
Jesteśmy profesjonalni i odpowiedzialni. Stosujemy się do zasad, jesteśmy elastyczni, kreatywni i skuteczni.
Pasja
Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy, kochamy wyzwania i współpracujemy, aby stawić im czoła.
Zachowania
Wydajność
Optymalizujemy nasz sposób działania, pracujemy zespołowo, osiągamy efekt synergii i realizujemy wspólne cele.
Szacunek
Komunikujemy się w sposób otwarty, z zaufaniem i szacunkiem, w bezpiecznym i inkluzywnym środowisku pracy.
Kreatywność
Jesteśmy ciekawi, jesteśmy pomysłowi i innowacyjni, zdobywamy wiedzę i doświadczenie.
Zrównoważony rozwój
Firma Adria Mobil jest zaangażowana w zrównoważony rozwój i przestrzeganie standardów ochrony środowiska. Dążymy do doskonałości w naszym systemie zarządzania środowiskowego, który jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój i oraz zapobieganie oddziaływaniu na środowisko naturalne i jego ograniczenie.
Polityka ochrony środowiska - Adria Mobil, d.o.o.

Wdrażając politykę ochrony środowiska, firma Adria Mobil zobowiązała się do zrównoważonego rozwoju oraz zapobiegania i zmniejszania wpływu na środowisko, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość życia w zdrowym i czystym środowisku. Dzięki spełnianiu wymagań międzynarodowej normy ISO 14001 oraz obowiązujących wymogów prawnych i innych, każdemu pracownik firmy Adria Mobil będzie postępować w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego oraz:

 1. Uwzględnimy dbałość o środowisko naturalne w naszych celach rozwojowych i strategicznych, jak również we wszystkich procesach biznesowych, w celu dalszego doskonalenia naszego systemu zarządzania środowiskowego;
 2. Systematyczne ustalanie celów środowiskowych i asortymentów produktów zapewni stałą dbałość o efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym energii, wody, surowców i materiałów oraz bezpiecznego stosowania chemikaliów. W przypadku jakichkolwiek odstępstw, będziemy podejmować odpowiednie działania;
 3. Będziemy identyfikować i ograniczać wszelkiego rodzaju negatywne oddziaływania na środowisko w oparciu o analizę całego cyklu życia produktów i usług;
 4. Będziemy dążyć do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia spowodowanego przez katastrofy ekologiczne;
 5. Poprzez regularne kształcenie i szkolenie pracowników oraz komunikację wewnętrzną będziemy podnosić świadomość ekologiczną i promować odpowiedzialne postępowanie;
 6. Będziemy współpracować z zainteresowanymi członkami społeczeństwa i informować ich o stanie zarządzania środowiskowego i naszych osiągnięciach w tym zakresie.

Kierownictwo przyjęło zobowiązanie do wdrażania polityki środowiskowej i będzie zachęcać wszystkie osoby pracujące w naszej firmie i dla niej do działania w sposób odpowiedzialny. Ponadto kierownictwo jest zaangażowane w realizację polityki ochrony środowiska we wszystkich spółkach zależnych firmy Adria Mobil.

Obowiązkiem każdej osoby jest troska o kolegów, zdrowie i bezpieczne środowisko pracy oraz wykonywanie pracy z należytą precyzją.

Polityka jakości i doskonałości - Adria Mobil, d.o.o.

Adria Mobil dąży do osiągnięcia i utrzymania najwyższego uznawanego na całym świecie poziomu jakości. W tym celu nieustannie doskonalimy i wdrażamy zasady jakości i doskonałości, a dzięki naszej wiedzy i innowacjom opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy bezpieczne, wysoce funkcjonalne i niezawodne produkty, w tym przyczepy kempingowe, kampery i kampervany, klientom, którzy chcą wygodnie spędzać swój czas wolny. Dążymy do tego, aby oferując nasze doskonałe produkty zapewniać klientom jak najlepsze wrażenia z użytkowania.

 

Zasady jakości i doskonałości, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani, obejmują:

 1. Stale poszukujemy możliwości zwiększenia wartości dodanej dla użytkowników końcowych poprzez zrozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań;
 2. Nasi liderzy na wszystkich szczeblach wyznaczają i realizują cele oraz dają przykład wartości i dobrej etyki biznesu;
 3. Doceniamy starania wszystkich pracowników i tworzymy kulturę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy, upodmiotowieniu i rozwojowi pracowników;
 4. Nasze decyzje podejmujemy na podstawie rozpoznania i zrozumienia obiektywnych faktów oraz w oparciu o szybką i skuteczną reakcję na zidentyfikowane szanse i zagrożenia;
 5. Rozumiejąc i zarządzając wzajemnie powiązanymi relacjami i procesami, osiągamy i utrzymujemy doskonałe wyniki, które spełniają zarówno krótko- jak i długoterminowe potrzeby i oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 6. Wzmacniamy zdolności Spółki poprzez zarządzanie zmianami wewnętrznymi i dobre wzajemne relacje z partnerami;
 7. We współpracy z naszymi interesariuszami i przy wykorzystaniu najnowszych technologii tworzymy większą wartość dodaną dla wszystkich naszych klientów, w tym dla dystrybutorów, sprzedawców i użytkowników końcowych, a także lepsze wyników biznesowych;
 8. Nasze działania mają pozytywny wpływ na otaczający nas świat, ponieważ promujemy rozwój warunków gospodarczych, środowiskowych i społecznych w społecznościach, w których prowadzimy działalność, w miarę przechodzenia na gospodarkę obiegową.

Kierownictwo firmy zobowiązało się do wdrażania polityki jakości i doskonałości oraz do zachęcania do jej przestrzegania przez wszystkich, którzy pracują w naszej firmie lub dla niej oraz do dążenia do wdrożenia tej polityki i zaangażowania w nią również w spółkach zależnych Adria Mobil.

Obowiązkiem każdej osoby jest troska o kolegów, zdrowie i bezpieczne środowisko pracy oraz wykonywanie pracy z należytą precyzją.