Adria Mobil

Adria Mobil je ena od vodilnih evropskih znamk na področju proizvodnje počitniških prikolic in mobilnih hišk.
Poslanstvo
Navdihujemo za nepozabna mobilna doživetja v prostem času.
Vizija
Ustvarjati najbolj zaželene, nepozabne in trajnostne blagovne znamke vozil in storitev za prosti čas.
NAMEN PODJETJA,VREDNOTE IN RAVNANJE
Notranje vrednote in vedenja, ki določajo, kako poslujemo. To so naša načela, ki oblikujejo kulturo in klimo podjetja ter usmerjajo ravnanje in odnos vodstva in zaposlenih.
Usmeritve
Usmerjeni v odličnost
Vodimo v konceptih, idejah in izdelkih ter stremimo k odličnosti.
Osredotočeni smo na kupce
Stranke in njihove izkušnje postavljamov središče naših dejavnosti.
Ponosni smo na izdelke
Ponosni smo na vse svoje izdelke in storitve.
Vrednote
Zavzetost
Naši zaposleni in partnerji so predani, pogumni in angažirani.
Odgovornost
Smo strokovni in odgovorni. Sledimo pravilom, smo prilagodljivi in ustvarjalni, poleg tega pa vedno izpolnimo svoje obljube.
Srčnost
S strastjo opravljamo svoje delo, radi imamo izzive in sodelujemo pri spoprijemanju z njimi.
Ravnanja
Učinkovitost
Optimiziramo načine dela, delamo skupaj kot ekipa, razvijamo sinergije in skupne cilje.
Spoštljivost
Odprto komuniciramo z zaupanjem in spoštovanjem v varnem in vključujočem delovnem okolju.
Ustvarjalnost
Smo radovedni, iščemo nove zamisli in ustvarjamo inovacije; izpopolnjujemo svoje znanje in izkušnje.
Trajnost
Adria Mobil je zavezana k trajnostnemu delovanju in skladnosti z okoljskimi standardi. Prizadevamo si za odličnost našega sistema ravnanja z okoljem, ki je certificiran po standardu ISO 14001. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju ter preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje.Adria
Okoljska politika - Adria Mobil, d.o.o.

Z okoljsko politiko se podjetje Adria Mobil d.o.o. zavezuje k trajnostnemu razvoju, k preprečevanju in zmanjševanju vplivov na okolje. Tako bomo sedanjim in prihodnjim generacijam omogočili življenje v zdravem in čistem okolju. Z upoštevanjem zahtev  mednarodnega standarda ISO 14001, zakonskih zahtev ter drugih sprejetih zahtev bomo v podjetju odgovorno ravnali do naravnega okolja in:

 1. skrb za okolje vključevali v razvojne in strateške cilje ter v vse poslovne procese z namenom izboljševanja sistema ravnanja z okoljem,
 2. s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov nenehno skrbeli za učinkovito rabo energentov, vode, surovin, materialov ter varno uporabo kemikalij in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
 3. prepoznavali in zmanjševali vse vrste negativnih vplivov na okolje z upoštevanjem analize celotnega življenjskega cikla proizvodov in storitev,
 4. zmanjševali tveganja za nastanek onesnaženja zaradi okoljskih nesreč,
 5. z rednimi izobraževanji in usposabljanji zaposlenih ter internim komuniciranjem povečevali okoljsko zavest in delovanje,
 6. sodelovali in obveščali  zainteresirane strani o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.

Vodstvo se zavezuje, da bo okoljsko politiko izvajalo in spodbujalo k odgovornemu odnosu vse, ki delajo v podjetju ali za podjetje ter širilo zaveze okoljske politike v Adriine odvisne družbe.

Skrb za sodelavce, zdravje, varno delo, okolje in delo brez napak – je odgovornost vsakega posameznika.

Politika kakovosti in odličnosti - Adria Mobil, d.o.o.

Cilj podjetja Adria Mobil je doseči in ohranjati najvišji mednarodno priznani nivo kakovostnega delovanja. V ta namen nenehno izboljšujemo in udejanjamo načela kakovosti in odličnosti delovanja ter s pomočjo znanja in inovativnosti razvijamo, proizvajamo in prodajamo varne, funkcionalne in zanesljive proizvode (počitniške prikolice, avtodome ter vane) za kupce, ki si želijo udobno preživeti prosti čas. Z odličnimi proizvodi želimo kupcu omogočiti najboljšo uporabniško izkušnjo.

Načela kakovosti in odličnosti, ki se jih pri našem delovanju zavezujemo upoštevati so:

 1. Nenehno iščemo priložnosti za dodajanje vrednosti odjemalcem z razumevanjem, predvidevanjem in izpolnjevanjem njihovih potreb in pričakovanj.
 2. Vodje na vseh nivojih oblikujemo in udejanjamo cilje ter delujemo kakor zgled vrednot in etike poslovanja.
 3. Cenimo prizadevanja vseh sodelavcev ter ustvarjamo kulturo znanja, pooblaščanja in razvoja zaposlenih.
 4. Odločitve sprejemamo na podlagi prepoznavanja in razumevanja objektivnih dejstev ter učinkovitega odzivanja na prepoznane priložnosti in tveganja.
 5. Z razumevanjem in upravljanjem medsebojno povezanih odnosov in procesov dosegamo in ohranjamo odlične rezultate, ki izpolnjujejo tako kratkoročne kot dolgoročne potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani v smeri trajnostne naravnanosti.
 6. Sposobnosti podjetja krepimo z upravljanjem sprememb znotraj podjetja in z vzajemnimi odnosi s partnerji.
 7. Večjo dodano vrednost odjemalcem ter višjo raven poslovanja ustvarjamo s stalnim in sistematičnim inoviranjem, spodbujanjem ustvarjalnosti skupaj z zainteresiranimi strani ter uporabo najnovejših tehnologij.
 8. S svojim delovanjem pozitivno učinkujemo na svet okoli sebe ter hkrati spodbujamo razvoj gospodarskih, okoljskih in socialnih razmer v skupnostih s katerimi smo v stiku v prehodu na krožno gospodarstvo.

Vodstvo se zavezuje, da bo politiko kakovosti in odličnosti izvajalo ter spodbujalo k njenemu spoštovanju vse, ki delajo v podjetju ali za podjetje ter širilo zaveze te politike v Adriine odvisne družbe.

Skrb za sodelavce, zdravje, varno delo, okolje in delo brez napak – je odgovornost  vsakega posameznika.

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Adria Mobil je leta 2012 prejela osnovni  in leta 2016 Polni certifikat družini prijazno podjetje.  S  sprejetimi 18 ukrepi zaposlenim omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.